Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae Cronfa Gymunedol y Carneddau yn rhaglen grantiau newydd ar gyfer prosiectau cymunedol yn ardal y Carneddau a’r cyffiniau. Ei nod yw galluogi cymunedau’r Carneddau i ddarganfod, gwarchod a dathlu’r dreftadaeth naturiol a diwylliannol. Ariennir Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Cronfa Gymunedol y Carneddau

Mae grantiau o rhwng £200 a £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol bach i ganolig sy’n cyd-fynd ag amcanion Partneriaeth Tirwedd y Carneddau. Mae’r rhaglen yn agored i grwpiau a sefydliadau dielw yn ardal Carneddau a’r cyffiniau.

Panel Cronfa Gymunedol y Carneddau sy’n penderfynu pwy fydd yn derbyn y grantiau. Mae’r panel hwn yn cynnwys gwirfoddolwyr sy’n byw yn yr ardal ac sydd â diddordeb mewn cyfrannu at amcanion y Cynllun.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau dros £1,000 yw ’r 6ed o Fedi 2023.  Bydd ceisiadau o dan £1,000 yn cael eu gwerthuso ar sail dreigl.

Darllenwch y ddogfen canllawiau os ydych chi’n ystyried ceisio am grant os gwelwch chi’n dda.

Lawrlwytho Dogfen Ganllawiau (PDF)

E-bost ar gyfer mynegiadau o ddiddordeb: carneddau@eryri.llyw.cymru

Pwy fydd yn gallu gwneud cais?

Rydym yn croesawu ceisiadau gan grwpiau a sefydliadau, gan gynnwys cyrff cyhoeddus, grwpiau cymunedol a phartneriaethau, er enghraifft partneriaeth rhwng sefydliad treftadaeth a grŵp cymunedol.

Ymgeiswyr Cymwys
 • Grŵp / sefydliad cymunedol neu wirfoddol
 • Elusen gofrestredig
 • Menter gymdeithasol neu sefydliad dielw arall
 • Cyngor plwyf
 • Ysgol
 • Capel neu grŵp eglwys
 • Awdurdod lleol
Ymgeiswyr sydd ddim yn gymwys

Ni all y canlynol wneud cais am grant Cronfa Gymunedol y Carneddau:

 • Unigolion
 • Busnesau preifat
 • Unrhyw sefydliad arall (ffurfiol neu anffurfiol ei strwythur) sydd â’r gallu i ddosbarthu arian a/neu asedau ymhlith ei aelodau
 • Ceisiadau am brosiectau na fydd o fudd i ardal y Carneddau
Esiamplau o brosiectau sy’n debygol o fod yn gymwys:
 • Mentrau lles – digwyddiadau cerdded rhithiol, gweithgareddau i deuluoedd a phobl ifanc, gwybodaeth newydd am yr ardal, prosiectau sy’n helpu pobl â gallu cyfyngedig i symud cael mynediad i’r Carneddau
 • Trefnu digwyddiad neu ŵyl sy’n cynnwys gwybodaeth am hanes lleol, straeon am y dirwedd, bywyd gwyllt neu grefftau traddodiadol
 • Hybu celfyddydau cymunedol sy’n dathlu’r dirwedd a thraddodiadau’r Carneddau
 • Sefydlu cyfle i wirfoddoli sy’n cyfrannu at nodau ac amcanion Cynlluniau Partneriaeth Tirwedd y Carneddau
 • Cofnodi ac adfer safle hanesyddol
 • Cynhyrchu a chyhoeddi llyfrynnau a gwybodaeth ar-lein – casgliadau o ffotograffau hanesyddol lleol, cardiau post ac atgofion
This site is registered on wpml.org as a development site.