Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Hygyrchedd y wefan

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sy’n cynnal y wefan hon. Rydym am i gynifer o â phosibl o bobl allu defnyddio’r wefan.

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i’r testun ‘ddisgyn’ oddi ar y sgrin
 • llywio y rhan fwyaf o’r wefan tra’n defnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Nid yw llawer o’r dogfennau PDF yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenwyr sgrin
 • mae’n anodd llywio rhai o’n ffurflenni ar-lein wrth ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • ni allwch neidio at y prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin
 • cyflwynir peth gwybodaeth fel data map ac nid yw’n hygyrch wrth ddefnyddio darllenydd sgrin
 • mae’n anodd deall peth o’n cynnwys
 • mae rhai tudalennau yn hepgor lefelau pennawd
 • mae rhai troshaenau testun ar ddelweddau â chyferbyniad gwael
 • mae angen gwell hyper-gysylltu ar rai tudalennau
 • nid yw rhai rheolyddion ffurf a botymau wedi’u labelu
 • mae tagiau alt ar goll ar rai delweddau

Adborth a manylion cyswllt

Os ydych chi angen gwybodaeth am y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiadau sain neu braille, e-bostiwch parc@eryri.llyw.cymru, fel arall gallwch ein ffonio ni ar 01766 770274 rhwng 9:00yb a 5yp, Dydd Llun i ddydd Iau, ac o 9:00yb – 4.30yp ar ddydd Gwener.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi ymhen saith diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym yn ymdrechu i wella hygyrchedd y wefan hon trwy’r adeg. Os ddowch chi o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu eich bod chi’n credu nad ydyn ni’n cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni dros y ffôn: 01766 770274, e-bost; parc@eryri.llyw.cymru neu gallwch gyflwyno’ch sylwadau ar ein ffurflen gyswllt ar-lein.

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (CCHDC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (GCCC).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni’n bersonol

Gallwn ddarparu gwasanaeth gyfnewid testun i unigolion B/byddar, sydd â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd.

Mae gen ein swyddfeydd Mae gan ein swyddfeydd system dolen glywed, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain.

Cysylltwch â parc@snowdonia.gov.wales neu galwch 01766 770274 ar gyfer rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, oherwydd y materion diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Problemau gyda thestun

Mae rhai tudalennau’n cynnwys dolenni testun annisgrifiadwy. Nid yw hyn yn cyfarfod â WCAG 2.1 Maen Prawf 2.4.4.

Problemau gyda PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o’n PDFs hŷn a dogfennau eraill yn cwrdd â safonau hygyrchedd – er enghraifft, efallai na fyddant yn cael eu marcio felly maent yn hygyrch i ddarllenydd sgrin.

Mae rhai o’n dogfennau yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs gyda gwybodaeth ar sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw’n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Ein nod yw sicrhau bod unrhyw ddogfennau newydd a gyhoeddwn yn cwrdd â safonau hygyrchedd.

Problemau gyda llywio

Nid oes unrhyw ffordd i hepgor y cynnwys sy’n cael ei ailadrodd ym mhennawd tudalen (er enghraifft, opsiwn ‘neidio at y prif gynnwys’). Nid yw hyn yn cwrdd â maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.1 (blociau ffordd osgoi). Ein nod yw sicrhau bod y ddolen hon yn bresennol ar hyd a lled y safle erbyn Medi 2020.

Mae gan rai tudalennau dirnodau na ellir eu gwahaniaethu. Nid yw hyn yn cwrdd â maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau. Rydym yn bwriadu darparu tirnodau Aria erbyn Medi 2020

Hygyrchedd ein gwefannau a’n gwasanaethau ar-lein eraill

Rydym yn defnyddio rhai gwasanaethau a gwefannau ar-lein trydydd parti i ganiatáu i gwsmeriaid ryngweithio a thrafod â ni. Mae’r rhain yn cynnwys (ond nid ydynt yn gyfyngedig i) arolygon ar-lein, ceisio am swyddi gwag a gwneud cais am ganiatâd cynllunio.

Nid yw’r holl wefannau a gwasanaethau ar-lein hyn yn cwrdd â’r safonau angenrheidiol o ran hygyrchedd, a lle nad ydyn nhw, rydyn ni’n ymgysylltu â’n cyflenwyr i unioni hyn. Ein nod yw cywiro cymaint â phosibl erbyn Medi 2020.

Wrth gaffael systemau ar-lein newydd, mae cwrdd â safonau hygyrchedd wedi’i gynnwys yn y fanyleb, ac rydym yn parhau i weithio gyda chyflenwyr i sicrhau bod safleoedd yn parhau i gyflawni’r safonau hyn.

Testun Alt

Nid oes gan rai delweddau ddewis arall o ran testun, felly nid yw’r wybodaeth ynddynt ar gael i bobl sy’n defnyddio darllenydd sgrin. Nid yw hyn yn cwrdd â maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1 (cynnwys di-destun).

Rydym yn bwriadu ychwanegu dewisiadau amgen testun ar gyfer pob delwedd erbyn mis Medi 2020. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, rydym yn bwriadu sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau yn cwrdd â safonau hygyrchedd.

Problemau â chyferbyniad

Mae gwallau cyferbyniad isel yn gysylltiedig â rhai tudalennau. Nid yw hyn yn cwrdd â maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.3 (Isafswm) Cyferbyniad. Ein nod yw sicrhau bod yr holl gynnwys yn cyrraedd y lefelau gofynnol erbyn Medi 2020.

Baich anghymesurol

Dyfarnwyd y gwaith o is-deitlo fideos o Pwyllgorau Cynllunio a Mynediad yr Awdurdod yn faich anghymesurol. Yn ystod argyfwng COVID-19, mae’r pwyllgorau wedi bod yn digwydd arlein. Mae rhai cyfarfodydd yn cael eu recordio a’u huwchlwytho i’n gwefan. Bydd cofnodion ysgrifenedig yn cael eu huwchlwytho i’n gwefan wedi cymeradwyaeth gan yr aelodau perthnasol.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o’n dogfennau PDF a Word hŷn yn cwrdd â safonau hygyrchedd – er enghraifft, efallai na fyddant wedi’u strwythuro, felly, maent yn hygyrch i ddarllenydd sgrin. Nid yw hyn yn cwrdd â maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 (enw, rôl, gwerth).

Mae rhai o’n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs gyda gwybodaeth ar sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, rydym yn bwriadu naill ai atgyweirio’r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni atgyweirio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw’n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu atgyweirio ein PDFs Dalennau Ffeithiau Sylfaenol ar ein Tudalen Ffeithiau Sylfaenol.

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddwn yn anelu at fodloni safonau hygyrchedd.

Mapiau

Mae llawer o’n mapiau ar-lein wedi’u hymgorffori yn ein gwefan ac nid ydynt yn cwrdd â safonau hygyrchedd. Mae’r rhain yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) ardaloedd cynllunio, tir comin, ardaloedd polisi’r cynllun lleol, gorchmynion cadw coed (CC) ac ardaloedd cadwraeth, safleoedd ecoleg, safleoedd treftadaeth a chysylltiadau trafnidiaeth / cludiant.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni atgyweirio mapiau ar-lein neu wasanaethau mapio, cyhyd â bod gwybodaeth hanfodol yn cael ei darparu mewn modd sy’n ddigidol hygyrch ar gyfer mapiau a fwriadwyd ar gyfer dibenion mordwyo.

Beth ydym ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Ar hyn o bryd rydym wrthi’n datblygu gwefan newydd ar gyfer yr Awdurdod. Er ein bod yn gweithio’n barhaus ar faterion hygyrchedd ar ein gwefan gyfredol, ein prif nod yw gweithio tuag at wneud ein gwefan newydd yn gwbl hygyrch. Bydd lansiad beta o’r wefan yn cael ei gyhoeddi yn ystod Medi 2021.

Rydym ni’n ymgymryd â gwaith parhaus i ddatrys y problemau a’i nodwyd yn y datganiad hwn. Byddwn yn blaenoriaethu unrhyw broblemau o flaenoriaeth uchel gan symud ymlaen at broblem o flaenoriaeth isel wedi hynny.

Bydd y datganiad hwn yn cael ei werthuso’n aml i adrodd ar ein gwaith.

Paratoi’r datganiad hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar Hydref 20, 2020. Gwerthuswyd y datganiad ddiwethaf ar Tachwedd 25, 2020.

Mae’r wefan hon yn cael ei phrofi pob pum diwrnod. Mae’r profion yn cael eu cynnal drwy’r platfform monitro, Silktide.