Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Chwaraewch ran mewn gwarchod rhinweddau arbennig Eryri trwy ddod yn Llysgennad Eryri

Wedi’i lansio ym mis Rhagfyr 2020, mae Cynllun Llysgenhadon Eryri yn gyfle hyfforddi unigryw i ddysgu am yr hyn sy’n gwneud Eryri’n eithriadol a chwarae rhan mewn gwarchod y Parc Cenedlaethol am genedlaethau i ddod.

Pwy all gwblhau’r cynllun achredu?

Datblygwyd Cynllun Llysgenhadon Eryri yn wreiddiol ar gyfer y diwydiant twristiaeth lleol ond mae’n cynnig hyfforddiant o safon uchel i unrhyw un sy’n dymuno dysgu mwy am Eryri.

Pam cwblhau'r hyfforddiant i ddod yn lysgennad?

Mae gan hyfforddi i fod yn lysgennad nifer o fanteision.

Cyfle hyfforddi o ansawdd uchel
Mae Cynllun Llysgenhadon Eryri yn gyfle hyfforddi gwych o ansawdd uchel gyda chynnwys cyfoethog ac amrywiol wedi'i greu'n benodol ar gyfer y cynllun.
Dysgu hyblyg
Cwblhewch y cwrs ar-lein ar amser sy'n gyfleus i chi.
Gwarchod Eryri
Mae dod yn Lysgennad Eryri yn ffordd berffaith o chwarae rhan mewn gwarchod Eryri am genedlaethau i ddod.
Dysgu am y Parc Cenedlaethol
Mae’r Cynllun Llysgenhadon yn gyfle i ddeall a dysgu am yr hyn sy’n gwneud Eryri yn le mor eithriadol.
Bod yn rhan o gymuned o Lysgenhadon
Trwy gael eich achredu fel Llysgennad Eryri, byddwch yn ymuno â chymuned o dros 1000 o Lysgenhadon Eryri.

Rhinweddau arbennig Eryri

Mae gan bob Parc Cenedlaethol restr sy’n diffinio ei rhinweddau arbennig. Maen nhw’n nodi beth sy’n gwneud yr ardal yn arbennig ac yn unigryw.

Y cyfuniad yma o rinweddau arbennig sydd wrth wraidd dynodiad Eryri fel Parc Cenedlaethol. Mae gan Gynllun Llysgennad Eryri fodiwl ar bob un o rinweddau arbennig Eryri.

 • Tirweddau amrywiol
  Tirwedd ac ardaloedd arfordirol amrywiol o’r mor i’r mynydd. Dyffrynnoedd ac ardaloedd glan y môr hardd sydd heb eu difetha.
 • Cydlyniant Cymunedol
  Ymdeimlad cadarn o hunaniaeth gymunedol fywiog sy’n cyfuno i roi ymdeimlad cryf o berthyn yn y 24 pentref a phum tref yn Eryri.
 • Bywiogrwydd yr Iaith Gymraeg
  Mae bywiogrwydd y Gymraeg yn Eryri yn amlwg gan mai dyma’r iaith o ddewis mewn nifer o amgylchiadau proffesiynol a chymdeithasol.
 • Ysbrydoliaeth ar gyfer y Celfyddydau
  Mae Eryri wedi ysbrydoli peth o ddiwylliant, llên gwerin, llenyddiaeth a cherddoriaeth fwyaf nodedig y genedl.
 • Llonyddwch ac unigedd
  Mae llonyddwch yn dal i fodoli mewn sawl rhan o Eryri. Yn ystod y dydd yn y mynyddoedd mawr anghysbell a garw ac yn ystod y nos o dan yr awyr dywyll enfawr ac ysbrydoledig.
 • Hamdden a Dysgu
  Yn Eryri ceir cyfleoedd helaeth yn ymwneud â gweithgareddau hamddena a dysgu ar gyfer pobl o bob oed a gallu.
 • Tirweddau Hanesyddol
  Mae gweithgarwch pobl dros y canrifoedd wedi saernio tirlun hanesyddol Eryri.
 • Daeareg Byd Enwog
  Mae Eryri wedi’i chreu drwy stori gymhleth o gyfandiroedd yn gwrthdaro, llosgfynyddoedd, ffurfio mynyddoedd, newidiadau yn y môr a rhewlifiant.
 • Cynefinoedd a rhywogaethau rhyngwladol bwysig
  Mae 17 Gwarchodfa Natur Genedlaethol yn Eryri a 56 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig—prawf o’r bioamrywiaeth aruthrol sy’n cael ei adlewyrchu yn y tirwedd amrywiol.

Dod yn Lysgennad

I ddod yn lysgennad, bydd angen i chi gwblhau cyfres o fodiwlau hyfforddi ar-lein. Mae cyfres eang o fodiwlau i’w cwblhau sy’n edrych ar Rinweddau Arbennig y Parc Cenedlaethol yn ogystal â materion eraill megis gwaith yr Awdurdod. Mae gan y modiwlau gynnwys gyfoethog ac amrywiol sydd wedi ei gyfrannu gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, arbenigwyr lleol, artistiaid a beirdd.

Bydd eich sgôr achredu yn dibynnu ar faint o fodiwlau y byddwch yn eu cwblhau.

Achrediad Efydd

Trwy gwblhau’r 3 modiwl cychwynnol gofynnol yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich achredu fel Llysgennad Efydd.

Achrediad Arian

Ar ôl cwblhau 6 modiwl, byddwch yn cael eich achredu fel Llysgennad Arian.

Achrediad Aur

Bydd cwblhau 9 modiwl yn golygu y byddwch yn cael eich hachredu fel Llysgennad Aur, sef yr achrediad Llysgennad Eryri uchaf.

Dod yn Lysgennad