Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
MAES PARCIO PEN Y PASS: Gellir nawr ragarchebu lle parcio ym Mhen y Pass.
Datblygwch eich dealltwriaeth o'r Parc Cenedlaethol trwy Gynllun Ceidwaid Ifanc Eryri

Mae Cynllun Ceidwaid Ifanc Parc Cenedlaethol Eryri yn gyfle gwych i weithio ochr yn ochr ag arbenigwyr o’r Parc Cenedlaethol ac i ddarganfod mwy am dirwedd hardd ac amrywiol Eryri.

Mewn cydweithrediad â’r Bartneriaeth Awyr Agored, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri bellach yn cynnig cyfleoedd i unigolion brwdfrydig rhwng 14-17 oed sydd â diddordeb mewn gweithgareddau awyr agored a’r amgylchedd.

Beth mae'r cynllun yn ei gynnig?

Mae Cynllun Ceidwaid Ifanc Eryri yn gyfle gwych i ddysgu, datblygu ac, yn bennaf oll, cael hwyl!

Chwarae rhan mewn gwarchod Eryri
Fel Ceidwad Ifanc, byddwch yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn gwaith cadwraeth hanfodol gan sicrhau fod Eryri yn cael ei gwarchod am genedlaethau i ddod.
Darganfod Parc Cenedlaethol Eryri
Darganfyddwch beth sy’n gwneud Parc Cenedlaethol Eryri mor arbennig o’i hanes a’i threftadaeth, ei diwylliant, ei bywyd gwyllt a’i thirwedd amrywiol.
Cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored
Cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored llawn hwyl fel cerdded mynyddoedd, chwaraeon dŵr a dringo.
Gweithio law yn llaw ag arbenigwyr o'r Parc Cenedlaethol
Fel Ceidwad Ifanc, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â staff y Parc Cenedlaethol sydd â gwybodaeth arbenigol am Eryri.
Am y Cynllun Ceidwaid Ifanc

Fel Ceidwad Ifanc, byddwch yn cael eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog fel cerdded mynyddoedd, chwaraeon dŵr a dringo.

Byddwch hefyd yn cael cyfleoedd hyfforddi a datblygu trwy weithio gyda staff a wardeniaid y Parc Cenedlaethol.

Bydd Ceidwaid yn datblygu eu sgiliau drwy:

  • gweithio ar amrediad o dasgau ymarferol
  • gweithio gyda grwpiau o wirfoddolwyr
  • ymgysylltu gyda’r cyhoedd

Fel Ceidwad Ifanc, byddwch yn cymryd rhan weithredol yng ngofal a rheolaeth y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys ei safleoedd hanesyddol, mannau poblogaidd i dwristiaid, coetiroedd a gwarchodfeydd natur.

Bydd y cynllun yn eich galluogi i ddeall, gwerthfawrogi a chyfrannu at warchod, gwella a mwynhau nodweddion naturiol a diwylliannol arbennig y Parc Cenedlaethol.

Mae hwn yn gyfle arbennig i’r rhai sy’n ystyried dilyn gyrfaoedd mewn sectorau fel amaethyddiaeth, yr amgylchedd, yr awyr agored, chwaraeon a hamdden yn ogystal â thwristiaeth.

Nid yn unig y bydd yn gyfle gwych i hogi pob mathau o sgiliau, ond yn cyflwyno cyfleoedd i roi cynnig ar brofiadau a hobïau newydd am y tro cyntaf. Byddwch hefyd yn dweud eich dweud ym Maniffesto Ieuenctid yr Awdurdod ac ar ran pobl ifanc eraill yn y gymuned.

Mae’n bosib hefyd y bydd cyfleoedd i gwrdd â gwasanaethau eraill sy’n hanfodol i’r ardal, a hyd yn oed ‘rhaglenni cyfnewid’ posib â pharciau cenedlaethol eraill.

Bydd y cynllun yn digwydd mewn lleoliadau amrywiol ar draws y Parc Cenedlaethol gan gynnwys llynnoedd, afonydd, coedlannau a thirweddau mynyddig.

Byddwch yn ymweld â rhan newydd o’r Parc Cenedlaethol ar bob diwrnod gweithgaredd a chael cyfle i ddysgu rhywbeth newydd am Eryri ar bob achlysur.

Gellir trefnu cymorth gyda theithio a ‘mannau codi’ ar fws mini i’r rhai sydd ei angen.

Mae’r cynllun fel arfer yn cynnwys un diwrnod o weithgareddau y mis, fel arfer ar ddydd Sadwrn neu ddydd Sul. Gelwir y diwrnodau gweithgaredd hyn yn Ddiwrnodau Ceidwaid Ifanc.

Bydd Diwrnodau Ceidwaid Ifanc yn cael eu rhannu yn hanner rhwng gweithgaredd corfforol hwyliog a gwaith cadwraeth.

Yn achlysurol, bydd cyfle am benwythnos preswyl yn y Parc Cenedlaethol.

Nid oes ffi am wneud cais a chyflawni rôl Ceidwad Ifanc Eryri ac, os byddwch yn llwyddiannus, rydych yn rhydd i ddewis pa ddiwrnodau yr hoffech gymryd rhan.

Unwaith y bydd y cynllun wedi dechrau, bydd cyfarfodydd misol yn cael eu cynnal i drafod Diwrnodau Ceidwaid Ifanc ac i geidwaid llwyddiannus ofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt.

Cynhelir y Diwrnod Ceidwad Ifanc cyntaf ar 23 Gorffennaf, 2022.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Geidwad Ifanc, ond ni allwch fynychu’r Diwrnod Ceidwad Ifanc cyntaf, cysylltwch â Swyddog Pobl Ifanc Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Ailish Roberts
Swyddog Pobl Ifanc, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
ailish.roberts@eryri.llyw.cymru

Sut i wneud cais

Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y Cynllun Ceidwaid Ifanc fod rhwng 14-17 oed a byw yng ngogledd Cymru (o fewn neu ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri os yn bosib).

Derbynnir ymgeiswyr Cymraeg a Saesneg eu hiaith. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol – dim ond parodrwydd i ddysgu ac ymgysylltu!

Os oes gennych unrhyw ymholiadau o gwbl am y Cynllun Ceidwaid Ifanc, mae croeso i chi gysylltu â Swyddog Pobl Ifanc Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Ailish Roberts
Swyddog Pobl Ifanc, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
ailish.roberts@eryri.llyw.cymru

Sylwch ei bod yn bosib na fydd ymgeiswyr yn llwyddiannus oherwydd y galw mawr a’r nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.

Llenwi’r Ffurflen Gais

This site is registered on wpml.org as a development site.