Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
MAES PARCIO PEN Y PASS: Gellir nawr ragarchebu lle parcio ym Mhen y Pass.
Rheng flaen gwarchod Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cael ei warchod gan dîm ymroddedig o wardeiniaid, gyda phob un yn gofalu am ardal arbennig o fewn y Parc.

Mae gan y wardeniaid rôl ddiddorol ac amrywiol, sy’n cynnwys rhoi cyngor i’r cyhoedd ar sut i ymddwyn yn ddiogel a chyfrifol yng nghefn gwlad, cysylltu â pherchnogion tir i helpu gyda’r gwaith o reoli ymwelwyr a helpu ysgolion a grwpiau cymunedol gyda phrosiectau cadwraeth.

Wardeiniaid y Parc Cenedlaethol

Gan weithio ochr yn ochr â Staff yr Ystad, mae wardeniaid yn helpu i sicrhau bod y Parc Cenedlaethol yn fwy hygyrch i’r cyhoedd drwy reoli’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus, llwybrau caniataol a ‘Chefn Gwlad Agored’. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys codi camfeydd, giatiau ac arwyddion ynghyd ag ailwynebu llwybrau a gwaith cynnal a chadw cyffredinol.

Mae gan Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri wybodaeth fanwl am ddaeareg a bywyd gwyllt yr ardaloedd y maent yn gwasanaethu.

Maent yn darparu gwasanaeth pwysig i ymwelwyr, gan roi cyngor gwerthfawr i gerddwyr, dringwyr a thwristiaid ar sut i fod yn ddiogel a mwynhau popeth sydd gan Barc Cenedlaethol Eryri i’w gynnig.

Uwch-dîm Wardeinio Parc Cenedlaethol Eryri

Adam Daniel
Pennaeth Wardeinio a Mynediad

David Jones
Uwch Warden y De

Rhys Wheldon-Roberts
Uwch Warden y Gogledd

Gethin Corps
Warden y De

Rhys Gwynn
Warden Dolgellau

Myfyr Tomos
Warden Dolgellau

Dilwyn Williams
Warden Pen-y-Pass

Alan Pritchard
Warden Y Carneddau

Alun Gethin Jones
Warden Cynorthwyol Ardal Yr Wyddfa

Arwel Morris
Warden Llyn Tegid a’r Bala

Robat Davies
Warden Cynorwyol Llyn Tegid

Wardeniaid Gwirfoddol

Yn achlysurol, mae cyfleoedd yn codi i wirfoddoli fel warden. Caiff y cyfleoedd hyn eu cyhoeddi ar ein tudalen wirfoddoli.

  • Cyfle i fod yn rhan o dîm a chyfarfod â phobl newydd
  • Gwella eich profiad o Fynydda
  • Amrywiaeth o gyrsiau a theithiau cerdded gyda gwahanol arbenigwyr lleol e.e. Cymorth Cyntaf, Hanes Lleol, Daeareg yr Wyddfa
  • Profiad gwych a all eich helpu i gael gwaith yn y dyfodol.
  • Gwella eich gwybodaeth am reoli cefn gwlad
  • Cyfle i gyfrannu at ddyfodol cynaliadwy Eryri

Gwirfoddoli

This site is registered on wpml.org as a development site.