Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Sicrhau dyfodol cynaliadwy i Eryri am genedlaethau i ddod

Gall pob un ohonom gyfrannu tuag at ddyfodol cynaliadwy i’r Parc Cenedlaethol. Mae chwarae rhan mewn gwarchod ardal mor arbennig ag Eryri yn gallu bod yn brofiad ysbrydoledig a gwneud i ni deimlo cysylltiad cryfach a’r byd naturiol o’n cwmpas.

Pwysigrwydd gwarchod Parc Cenedlaethol Eryri

Mae Parciau Cenedlaethol yn ardaloedd arbennig a phwysig. Mae oddeutu 20% o dir Cymru mewn Parc Cenedlaethol.

Dim ond yn weddol ddiweddar y daeth Parciau Cenedlaethol yn rhan o dirwedd Cymru. Dynodwyd Eryri yn Barc Cenedlaethol ym 1951.

Mae pwysigrwydd Eryri yn cael ei adnabod ar draws y byd.

  • Cynefin i rywogaethau a bywyd gwyllt
    Mae 17 Gwarchodfa Natur Genedlaethol yn Eryri—mwy nag mewn unrhyw barc cenedlaethol arall yng Nghymru a Lloegr. Yn ogystal, mae 56 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae’r gwarchodfeydd a’r safleoedd hyn yn hanfodol i rywogaethau sydd o bwysigrwydd rhyngwladol.
  • Tirweddau hanfodol
    Mae gan barciau cenedlaethol megis Eryri rhan bwysig i’w chwarae mewn lliniaru effeithiau newid hinsawdd. Mae mawndiroedd yn storfeydd carbon anhygoel. Mae 17 miliwn tunnell o garbon wedi ei storio ym mawndiroedd Eryri.
  • Iechyd a lles
    Mae iechyd a lles yn un o bynciau mwyaf y genhedlaeth bresennol. Drwy brofi a dod i gyswllt â natur mewn ardaloedd megis parciau cenedlaethol, gallwn wella ein iechyd a lles meddyliol a chorfforol.
Gwarchod Eryri

Gall pob un ohonom chwarae rhan wrth warchod Eryri am genedlaethau i ddod.

Llysgenhadon Eryri
Mae dros 600 o unigolion wedi cymhwyso fel Llysgenhadon Parc Cenedlaethol Eryri gan gyfrannu tuag at warchod rhinweddau arbennig Eryri.
Gwirfoddoli
Mae cyfleoedd gwirfoddoli niferus ar draws y Parc Cenedlaethol.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw’r prif gorff cyhoeddus sy’n gyfrifol am y Parc Cenedlaethol.
Gweithio mewn Partneriaeth
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio gyda amrediad eang o sefydliadau i sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r Parc Cenedlaethol.
Rho
Heriau’r Parc Cenedlaethol
Rhai o brif heriau Parc Cenedlaethol Eryri yw newid hinsawdd, pwysau ymwelwyr a rhywogaethau ymledol. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cyd-weithio â nifer o endidau eraill i daclo’r heriau hyn.
Rhagor am Heriau'r Parc Cenedlaethol
A light-brown coloured highland cow with horns looks directly at the camera.
Gwaith Cadwraeth
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw partner craidd nifer o brosiectau cadwraeth yn Eryri. Mae’r prosiectau hyn yn chwarae rhan enfawr yn y gwaith o warchod a gwella rhinweddau arbennig yr ardal.
Gweld gwaith cadwraeth
Cynllun Eryri
Cynllun sy’n nodi rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol yw Cynllun Eryri. Y rhinweddau hyn sy’n gwneud Eryri yn le unigryw a phwysig. Mae’r Cynllun yn amlinellu ffyrdd o gydweithio i warchod y rhinweddau hyn.
Cynllun Eryri
Cynllun Ceidwaid Ifanc
Mae Cynllun Ceidwaid Ifanc Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnig cyfle gwych i bobl ifanc ymgysylltu â rhinweddau arbennig ac unigryw Eryri.
Cynllun Ceidwaid Ifanc
Snowdonia National Park warden on the coast of Snowdonia
Wardeniaid
Mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn aml yn gweithio ar reng flaen gwaith cadwraeth a gwarchod yn Eryri. Gall eu gwaith amrywio yn ddyddiol o ymgysylltu â chymunedau’r Parc Cenedlaethol i waith adfer tirweddau.
Wardeniaid y Parc Cenedlaethol
A volunteer works on a stone path
Gwirfoddoli
Mae cyfraniad amhrisiadwy gwirfoddolwyr yn gonglfaen i’r gwaith cadwraeth a gwarchod yn y Parc Cenedlaethol. Ceir amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddoli drwy gydol y flwyddyn.
Gwirfoddoli