Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae Betws y Coed yn enwog am y tirweddau trawiadol a’r cyfleoedd anturiaethau awyr agored. Bellach, diolch i gefnogaeth Cronfa Cymunedau Eryri, mae’r pentref wedi cymryd cam sylweddol tuag at hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy a gwella’r profiad beicio i bobl leol ac ymwelwyr.

Mae’r prosiect diweddar, a ariannwyd drwy Gronfa Cymunedau Eryri, yn canolbwyntio ar osod gorsafoedd cynnal a chadw cyhoeddus ar gyfer beiciau, gan gynnwys cyfleusterau gwefru e-feiciau, a gorsaf ail-lenwi dŵr yfed. Wedi’u lleoli’n strategol y tu allan i’r toiledau cyhoeddus yng nghanol y pentref, mae’r cyfleusterau yma wedi’u dylunio i ddiwallu anghenion beicwyr sy’n defnyddio’r llwybrau ym Metws y Coed a thu hwnt.

Un o nodweddion allweddol y prosiect yw darparu gorsafoedd gwefru e-feiciau, sy’n adlewyrchu poblogrwydd cynyddol beiciau trydan fel dull cynaliadwy o gludo. Trwy gynnig y cyfleuster hwn, mae Betws y Coed nid yn unig yn annog y defnydd o e-feiciau ond hefyd yn cefnogi ymdrechion i leihau allyriadau carbon a hyrwyddo opsiynau teithio ecogyfeillgar.

Yn ogystal â chyfleusterau gwefru e-feiciau, mae cynnwys gorsaf ail-lenwi dŵr yfed yng Nghae Llan a Pont-y-Pair hefyd yn lleihau gwastraff plastig trwy gynnig opsiwn cyfleus i feicwyr ac ymwelwyr eraill ail-lenwi eu poteli. Mae hyn nid yn unig o fudd i feicwyr ond mae hefyd yn cyd-fynd â nodau amgylcheddol ehangach i leihau plastigion untro a hyrwyddo arferion cynaliadwy.

Mae gweithredu’r prosiect hwn yn tanlinellu ymrwymiad Betws y Coed i hyrwyddo beicio fel dull cynaliadwy o deithio a meithrin cymuned fywiog sy’n canolbwyntio ar weithgareddau awyr agored. Trwy ddenu cefnogaeth Cronfa Cymunedau Eryri, mae’r pentref wedi llwyddo i greu isadeiledd sydd nid yn unig yn cwrdd ag anghenion beicwyr ond sydd hefyd yn cyfrannu at les cyffredinol y gymuned. Wrth i Fetws y Coed barhau i osod ei hun fel prif gyrchfan i selogion awyr agored, mae mentrau fel hyn yn dyst i ymroddiad y pentref i ddatblygiad cynaliadwy a chadw ei harddwch naturiol am genedlaethau i ddod.