Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Llwyddodd Bwyd Bendigedig Port ac Ysgol Eifion Wyn i sicrhau grant drwy Gronfa Cymunedau Eryri i ychwanegu cysgodfan beiciau newydd ac ardal gweithgareddau addysg awyr agored ar dir yr ysgol.

Un o amcanion allweddol y prosiect yw gwneud y defnydd gorau posibl o’r gofod, gan ddarparu ardaloedd dynodedig ar gyfer storio beiciau a sgwteri ochr yn ochr â mannau amlbwrpas ar gyfer gweithgareddau awyr agored ac addysgu. Mae ychwanegu mannau aros lloches yn annog rhieni i adael eu ceir gartref, gan hyrwyddo teithio actif hyd yn oed mewn tywydd llai ffafriol.

Ar ben hynny, mae’r fenter yn pwysleisio ymrwymiad i gynaliadwyedd a lles cymunedol. Mae’r manteision yn ymestyn y tu hwnt i’r diwrnod ysgol drwy feithrin cysylltiadau cymunedol ac, yn y pen draw, mae’r ymdrech gydweithredol hon yn adlewyrchu ymrwymiad i greu amgylchedd mwy cynaliadwy, cynhwysol a bywiog i bawb.