Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Choed Cadw wedi cychwyn proses dau gam i ddatblygu Strategaeth Goed a Choedlannau mewn ymateb i astudiaeth ar ôl troed carbon Parciau Cenedlaethol y DU.

Nod y strategaeth yw rhoi arweiniad a gweledigaeth ar gyfer mentrau plannu coed, gan ystyried agweddau ecolegol, cymdeithasol a diwylliannol y rhanbarth. Mae’r Awdurdod yn cydnabod yr angen i gydbwyso lleihau carbon a chadwraeth amgylcheddol ag anghenion cymunedau lleol. Trwy fabwysiadu dull cyd-ddylunio, gan gynnwys rhanddeiliaid ac ymgorffori gwybodaeth leol, nod y strategaeth yw bod yn gynhwysfawr, effeithiol a chynaliadwy wrth reoli coed a choedlannau yn y Parc Cenedlaethol. Y nod yw sicrhau bod mentrau plannu coed yn cyfrannu’n gadarnhaol at nodau hinsawdd a llesiant Eryri a’i thrigolion.

Hoffem glywed eich barn

Fel rhan o Strategaeth Goed a Choedlannau Eryri rydym yn casglu rhywfaint o ddata ansoddol i ddeall beth mae coed a choedlannau yn ei olygu i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal, neu’n ymweld â hi. Gallwch ein helpu drwy ateb ychydig o gwestiynau byr isod. Mae’n bosib y bydd rhywfaint o’r wybodaeth a gyflwynwch yn cael ei ddefnyddio yn Strategaeth Goed a Choetiroedd Eryri.”

Cwblhau’r Holiadur