Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Yr hydref hwn bydd Eryri’n dathlu 70 mlynedd ers ei ddynodi’n Barc Cenedlaethol, ac er mwyn nodi’r achlysur mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi lansio oriel ddigidol o hen ffotograffau.

Mae hi’n flwyddyn arbennig iawn i ni yma yn Awdurdod y Parc gan ein bod yn dathlu 70 mlynedd ers dynodiad Eryri’n Barc Cenedlaethol. Dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf sy’n arwain at ddyddiad swyddogol y dathliad, sef Hydref y 18fed, bydd yr Awdurdod yn ymgymryd â sawl prosiect er mwyn nodi’r achlysur arbennig.

Un o’r prosiectau hynny yw cwblhau oriel o hen ffotograffau o Eryri a gwaith Awdurdod y Parc dros y degawdau er mwyn cofnodi, hel atgofion a dathlu’r prif gerrig milltir a digwyddiadau yn hanes y Parc Cenedlaethol. Hyd yma mae yno gymysgedd dda o hen luniau golygfeydd, safleoedd a staff yn ogystal â rhai sy’n cofnodi’r hen ffordd o fyw.

Yn ôl yn y dechreuad, adran o Gyngor Meirionnydd, ac yna Cyngor Sir Gwynedd oedd yng ngofal y Parc Cenedlaethol, cyn i’r ad-drefnu llywodraeth leol ym 1996 arwain at greu Awdurdod Lleol annibynnol ar gyfer y Parc Cenedlaethol chwarter canrif yn ôl. Er y newid yng ngweinyddiaeth Parc Cenedlaethol Eryri dros y degawdau, mae’r pwrpasau craidd wedi parhau i fod yn greiddiol i holl waith yr Awdurdod hyd heddiw a gobeithiwn y bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn yr oriel.

Meddai Gwen Aeron Edwards, Swyddog Cyfathrebu’r Awdurdod sydd wedi bod yn cydlynu’r Oriel Ffotograffau:

“Mae wedi bod yn bleser pur edrych yn ôl trwy’r mynydd o hen luniau sydd gennym, ac mae ambell un wedi codi gwên. Y nod ar y dechrau oedd ceisio dod o hyd i un llun a dynnwyd ym mhob un o’r 70 blwyddyn, ond gyda chymaint o luniau daeth yn amlwg yn eithaf buan na fyddai’n bosib delis dim ond un ac felly fe drodd yr oriel yn dipyn o gasgliad!”.

Er yr holl luniau, mae rhai blynyddoedd nad ydym eto wedi llwyddo i sicrhau lluniau ar eu cyfer. Felly rydym yn gwahodd y cyhoedd i’n helpu trwy anfon eu hen luniau atom er mwyn ceisio cyflawni’r oriel. Os oes gan unrhyw un hen luniau o Eryri a dynnwyd rhwng heddiw a 1951 yna byddem wrth ein bodd yn cael eu gweld, a’u hychwanegu at ein oriel ffotograffau.

Nodyn i Olygyddion

  1. Dynodwyd Eryri’n Barc Cenedlaethol ar Hydref y 18fed 1951, ac yn sgil ad-drefnu Llywodraeth Leol ym mis Ebrill 1996 sefydlwyd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri fel corff cyhoeddus ac Awdurdod Cynllunio annibynnol.
  2. Pwrpasau statudol craidd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; ac i hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei rhinweddau arbennig. Mae ganddo hefyd ddyletswyddau feithrin lles economaidd a chymdeithasol ei chymunedau
  3. Mae dathliadau eraill ar gyfer nodi’r 70 mlynedd yn cynnwys prosiect celf, plannu coed a thaith aml-gymal arbennig o ogledd y Parc i’r de ar gyfer staff, aelodau a phartneriaid.
  4. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gwen Aeron Edwards, Swyddog Cyfathrebu Cynllunio a Rheolaeth Tir ar gwen.aeron@eryri.llyw.cymru neu 01766 770 274