Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

 ninnau bron hanner ffordd trwy wyliau’r haf, mae ymdrechion Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’i bartneriaid i annog a hwyluso ymweliad cynaliadwy â’r ardal yn parhau.

Ers diwedd cyfnod clo cyntaf pandemig Covid-19 mae Eryri wedi gweld niferoedd digynsail o ymwelwyr â’r Parc Cenedlaethol. Tra bod cyfyngiadau a rheolau teithio dramor yn parhau i fod yn weithredol ar gyfer rhai cyrchfannau haf poblogaidd, mae Awdurdod y Parc yn rhagweld y bydd y duedd bresennol i dreulio gwyliau yn y Parciau Cenedlaethol yn parhau.

Wrth ragweld tymor ymwelwyr prysur arall eleni, dros y gaeaf bu Awdurdod y Parc a’i bartneriaid yn brysur yn cydweithio ar gynlluniau i fynd i’r afael â rhai o’r problemau a gafwyd y llynedd.

Un o’r problemau hynny oedd pwysau pobl a’r niferoedd o geir oedd yn parcio’n anghyfreithlon neu’n beryglus yn y Parc Cenedlaethol, yn enwedig yn yr ardaloedd prysuraf. Er mwyn ceisio lleihau effaith ceir yn yr ardaloedd mwyaf poblogaidd mae Awdurdod y Parc bellach yn gweithredu system rhagarchebu parcio ym Mhen y Pass ac wedi cydweithio â Chyngor Gwynedd i ehangu a hyrwyddo’r gwasanaeth bysus sy’n rhedeg yn ardal Yr Wyddfa a Dyffryn Ogwen. Yn yr hir dymor mae Awdurdod y Parc yn cydweithio â phartneriaid ar gynllun trafnidiaeth a pharcio newydd arloesol ar gyfer yr ardal. Am eleni rydym yn annog defnyddwyr i fanteisio ar y gwasanaeth bws ehangach a ddarperir, yn cynnwys y gwasanaeth newydd yn ardal Ogwen.

Diolch i gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru mae presenoldeb ehangach ar y ddaear eleni hefyd gan fod mwy o Wardeiniaid Tymhorol wedi eu penodi am y tymor. Yn ogystal â chynorthwyo gyda’r gwaith o gynghori ymwelwyr maent hefyd yn monitro ac yn adrodd ynghylch y sefyllfa allan ar y ddaear fel y gellir ymateb yn brydlon i unrhyw broblemau sy’n codi. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn am y tîm ymroddgar o Wardeiniaid Gwirfoddol sydd gennym ar gyfer ardal Yr Wyddfa.

Gyda’r cynnydd yn niferoedd yr ymwelwyr yn anffodus daw cynnydd yn y sbwriel sydd angen ymdrin ag ef. Tra bod gwaith partneriaeth yn mynd rhagddo yn y cefndir er mwyn ceisio datrys y broblem sbwriel trwy ymgyrchoedd i annog newid ymddygiad, mae tîm o wirfoddolwyr Caru Eryri yn gwneud gwaith arbennig ar y ddaear. Trwy gydweithio gyda Chymdeithas Eryri, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae sawl tîm o wirfoddolwyr allan ar y penwythnosau yn casglu sbwriel ac yn cynghori ymwelwyr.

I glymu hyn oll rydym yn gweithredu ymgyrch gyfathrebu 2021 sef #CynllunioCanfodCaru. Prif neges yr ymgyrch yw bod y Parc Cenedlaethol yn ardal arbennig a sensitif gyda chymunedau byw, a bod gan ymwelwyr ran i’w chwarae wrth warchod a pharchu’r rhinweddau arbennig yma. Mae ein negeseuon hefyd yn pwysleisio fod Eryri’n hynod o brysur eleni ac felly ei bod yn hanfodol bod pobl yn archebu a threfnu eu hymweliad ymlaen llaw, neu’n ystyried ymweld yn ystod misoedd tawelach yr hydref.

Meddai Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri:

“Mae’r deunaw mis diwethaf wedi bod yn rhai digynsail o’r 70 mlynedd ers sefydlu’r Parc Cenedlaethol, ac rydym fel Awdurdod yn cydnabod y pwysau sydd wedi bod ar y cymunedau, yn enwedig y cymunedau hynny sydd heb brofi pwysau ymwelwyr ar y fath raddfa o’r blaen.

Rydym yn gobeithio’n fawr ein bod ni fel Awdurdod a phartneriaid wedi llwyddo i leddfu rhywfaint ar y pwysau hynny, a byddwn yn parhau i wneud yr hyn sydd o fewn ein pwerau i sicrhau bod cymunedau Eryri yn cael eu diogelu.”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Rydym yn parhau i gydweithio gyda’n partneriaid ym Mharc Cenedlaethol Eryri a Heddlu Gogledd Cymru i annog modurwyr i ddefnyddio synnwyr cyffredin pan fyddan nhw’n ymweld â Gwynedd er mwyn cadw’r ardal yn ddiogel i bawb.

Mae gwasanaethau bws ar gael i gludo cerddwyr at ddechrau’r llwybrau cerdded y mynyddoedd. Os ydi maes parcio yn llawn, gofynnwn i bobl chwilio am leoliad arall addas yn hytrach na pheryglu’r ffordd i yrwyr eraill, beicwyr a cherddwyr all achosi problemau mynediad difrifol i gerbydau’r gwasanaethau brys, gan gynnwys gwirfoddolwyr achub mynydd.

Mae’r rheolau yno i gadw pawb yn saff. Os byddwch yn anwybyddu’r rheolau, mae’n debyg iawn y byddwch yn wynebu dirwy neu mae’n bosib y bydd eich cerbyd yn cael ei gludo oddi yno gan yr awdurdodau.”

Nodyn i Olygyddion

  1. Am ragor o wybodaeth ynghylch ymgyrch #CynllunioCanfodCaru ewch i’r adran ddynodedig ar wefan Awdurdod y Parc yma Eryri – Snowdonia (llyw.cymru)
  2. Am ragor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad cysylltwch â Swyddog Cyfathrebu Cynllunio a Rheolaeth Tir APCE, Gwen Aeron Edwards ar gwen.aeron@eryri.llyw.cymru neu 01766 772 238