Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Un o rinweddau unigryw ac arbennig Eryri yw’r cyfoeth a’r amrywiaeth o dirweddau sy’n ffurfio ei 823 milltir sgwâr.

O ucheldiroedd syfrdanol i gorsydd anhygoel sy’n storio carbon, mae deall pwysigrwydd tirweddau Eryri yn ein galluogi i wirioneddol werthfawrogi a deall pam fod Eryri yn arbennig.

The view from the summit of Yr Wyddfa on a clear and sunny day. Llydaw lake and Glaslyn can be seen in the distance.

Ucheldiroedd

Mae ucheldiroedd Eryri yn enwog am eu cadwyni o fynyddoedd trawiadol a’u copaon aruthrol a di-ben-draw. Gyda 15 copa sy’n sefyll dros 3,000 troedfedd, does ryfedd fod ucheldiroedd y Parc Cenedlaethol yn un o’i ffactorau diffiniol, sy’n denu miliynau o bob cwr o’r byd.

Mae tirwedd ucheldirol Eryri yn rhan o bôs daearegol cymhleth, a ffurfiwyd dros filiynau o flynyddoedd drwy ddigwyddiadau daearegol rhyfeddol. Mae cyfandiroedd yn gwrthdaro, llosgfynyddoedd yn ffrwydro a rhewlifoedd sydd wedi cerfio dyffrynnoedd i gyd yn rhan o hanes y dirwedd.

Mae bywyd gwyllt yn ffynnu yma ac yn cynnwys planhigion fel Lili’r Wyddfa sy’n hynod o brin a’r tormaen porffor sy’n tyfu mewn ardaloedd mynyddig eithriadol o oer ac anghysbell.

Yn ogystal, mae’r ucheldiroedd yn gartref i rai o fywyd gwyllt diffiniol y Parc Cenedlaethol fel merlod gwyllt y Carneddau, a’r frân goesgoch sy’n un o’r brain prinnaf ym Mhrydain.

Trees fill the frame in a forest in Eryri.

Coedlannau

Disgrifir Eryri yn aml fel rhanbarth hynod fynyddig, ond mae coetiroedd yn cyfrif am tua 17% o’r Parc Cenedlaethol. Mae’r coetiroedd hyn yn gyfoethog mewn coed llydanddail, conwydd a chymysg ac yn gyforiog o greaduriaid prin, planhigion a ffyngau o bob math.

Mae Eryri hefyd yn gartref i fath arbennig o goetir a elwir yn ‘Goedwigoedd Glaw Celtaidd’. Mae Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn gynefinoedd hynod brin a chredir eu bod dan fwy o fygythiad na choedwigoedd glaw trofannol. Dim ond yn agos at y môr y ceir y mathau hyn o goedwigoedd neu goetiroedd – sy’n golygu mai Eryri yw’r lle perffaith ar gyfer y cynefinoedd hyn.

Mae prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn brosiect cadwraeth sy’n gwarchod ac yn adfer Coedwigoedd Glaw Celtaidd Eryri.

A close-up of mosses and fauna from a peatland.

Mawndiroedd

Mae mawndiroedd yn dirweddau hudolus. Mae’r ardaloedd gwlyptirol hyn nid yn unig yn ffynnu gyda bywyd gwyllt a llystyfiant, ond maent hefyd yn digwydd bod yn storfa garbon penigamp ar gyfer byd natur. Mae mawndiroedd yn storio mwy na dwywaith cymaint o garbon â choedwigoedd y byd. Dim ond 3% o arwyneb y byd mae’r rhain yn eu gorchuddio, ond eto, maen nhw’n dal bron i 30% o holl garbon y pridd.

Mae cyfraddau dadelfennu planhigion a llystyfiant mewn mawndiroedd yn hynod o araf o gymharu ag ecosystemau eraill sy’n golygu nad yw planhigion a mwsoglau byth yn dadelfennu’n llwyr. Mae’r amodau hyn yn caniatáu i fawndiroedd storio symiau enfawr o garbon yn y pridd.

Mae mawn dwfn yn storio 17 miliwn tunnell o garbon, sef tua 52% o gyfanswm carbon pridd yn y Parc Cenedlaethol, er mai dim ond 12% o Eryri mae’n ei orchuddio.

A jeti at Aberdyfi with lobster cages piled high and a sandy shore in the distance.

Arfordir

Mae’r Parc Cenedlaethol yn gartref i 74 milltir o arfordir ysblennydd ac mae’r thraethau a’r glannau mor syfrdanol â’r mynyddoedd a’r coetiroedd. O aberoedd y Ddyfi, y Fawddach a’r Ddwyryd, i draethau ysblennydd Harlech ac Abermaw, mae arfordir Eryri yn gyfraniad mawr i’r amrywiaeth eang o dirweddau o fewn y Parc Cenedlaethol.

Mae anifeiliaid fel dolffiniaid, morloi a llamhidyddion yn ddim ond llond llaw o fywyd gwyllt sy’n galw arfordir Eryri yn gartref iddynt tra bod yna hefyd ddigonedd o blanhigion a llystyfiant sy’n hanfodol i arfordir ffyniannus.

Mae system dwyni Morfa Harlech yn un o’r systemau twyni pwysicaf ym Mhrydain ac yn un o ddim ond llond dwrn o’u math yng Nghymru. Fe’i dynodwyd yn Warchodfa Natur Genedlaethol ac mae’n un o drysorau naturiol cyfoethocaf Cymru, yn llawn o amrywiaeth eang o fywyd gwyllt sydd wedi esblygu’n benodol i fyw mewn cynefin o’r fath.