Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Beth yw Coedwigoedd Glaw Celtaidd

Mae Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn gynefinoedd hynod o brin.

Dim ond mewn ardaloedd sydd yn agos i’r môr ceir y coedwigoedd hyn—sy’n golygu fod Eryri yn le perffaith i gynefinoedd o’r fath. Mae amodau’r ardaloedd yma yn berffaith i blanhigion prin, cennau a fwngi’r coedwigoedd dyfu.

Mae hefyd modd cyfeirio at y coedwigoedd hyn fel Coedwigoedd Tymherus neu Goedwigoedd Atlantaidd.

Credir fod Coedwigoedd Glaw Celtaidd dan fwy o fygythiad na choedwigoedd glaw trofannol.

Prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd

Mae prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd (LIFE) yn brosiect cadwraethol sy’n cael ei arwain gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a phartneriaid eraill sydd yn gweithio o fewn y Parc Cenedlaethol.

Mae’r prosiect gwerth £7 miliwn yma’n gwarchod ac adfer coedwigoedd glaw celtaidd Eryri.

Amcanion y prosiect

Gwarchod a dathlu coedwigoedd glaw Eryri.

Rheoli rhywogaethau ymledol
Gall rhywogaethau ymledol megis y Rhododendron effeithio’n negyddol ar ecoleg naturiol coedlannau a choedwigoedd.
Adfer coedlannau derw hynafol
Cynnal gwaith cadwraethol sy’n rheoli lleoedd â choed derw hynafol er mwyn eu hadfer.
Ail gyflwyno anifeiliaid pori i goedlannau
Mae gadael i anifeiliaid megis gwartheg bori mewn coedlannau yn ffordd effeithiol o gynnal a rheoli coedwigoedd glaw.
Partneriaid
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gweithio i sicrhau dyfodol gynaliadwy i’r Parc Cenedlaethol.
 • Coed Cadw
  Mae Coed Cadw yn gorff sydd yn gwarchod ac adfer coedwigoedd ar draws Prydain, gan gynnwys Eryri.
 • RSPB
  Mae’r RSPB yn elusen sy’n gweithio ar draws Prydain i sicrhau fod cynefinoedd adar yn cael eu gwarchod a’u gwella.
 • Dŵr Cymru
  Mae’r Dŵr Cymru yn gwmni nid-er-elw sy’n gyfrifol am gyflenwad dŵr pob un o drigolion Cymru.
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gorff sydd yn ymwneud â rhan helaeth o faterion amgylcheddol Cymru.

 

Ariennir
 • Natura 2000
  Mae Natura 2000 yn rwydwaith o ardaloedd natur gwarchodedig yn yr Undeb Ewropeaidd.
 • LIFE
  Mae cynllun LIFE yn ffynhonnell ariannol a sefydlwyd gan yr Undeb Ewropaidd ar gyfer ariannu gwaith amgylcheddol a gwaith sy’n mynd i’r afael â newid hinsawdd.