Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Rhagarchebu lle parcio ym Mhen y Pass

Os ydych yn bwriadu parcio ym Mhen y Pass, bydd rhaid i chi ragarchebu lle ymlaen llaw. Mae’r system ragarchebu lleoedd parcio bellach yn fyw.

Rhagor o wybodaeth am ragarchebu lle ym Mhen y Pass

Mae modd hefyd cyrraedd y maes parcio drwy ddefnyddio gwasanaeth bws Sherpa’r Wyddfa.

Gwasanaeth Sherpa’r Wyddfa

Mae sawl opsiwn ar gyfer parcio i ddringo’r Wyddfa ac mae pa faes parcio y dylech ei ddefnyddio yn dibynnu ar ba lwybr rydych chi’n bwriadu ei ddringo.

Cadwch mewn cof

Mae ardal Yr Wyddfa yn ardal prysur, yn enwedig yn ystod tymor yr haf. Defnyddiwch y meysydd parcio swyddogol a byddwch yn ystyriol o’r cymunedau lleol.

Parcio mewn cilfannau
Dylech osgoi parcio mewn cilfannau ar hyd y ffyrdd yn arwain i Ben y Pass. Gall y lleoedd hyn brysuro yn hynod gyflym.
Cerdded ar hyd y ffordd
Dylech osgoi cerdded ar hyd y ffyrdd yn arwain i Ben y Pass. Mae hi’n ffordd cul, troellog a pheryglus mewn rhai mannau.
Rhagarchebwch le ymhell o flaen llaw
Os yn parcio ym Mhen y Pass, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhagarchebu lle ymhell o flaen llaw.
Cymunedau Lleol
Cofiwch fod llawer o’r meysydd parcio wedi eu lleoli mewn cymunedau lleol bychain. Peidiwch a pharcio’n anghyfrifol na mewn mannau preswyl.

App Parcio Eryri

Mae app Parcio Eryri yn eich cynorthwyo i ddarganfod lle parcio yng nogledd Parc Cenedlaethol Eryri. Gan ddefnyddio data a synwyryddion amser-real, mae’r app yn eich tywys i’r lle parcio fwyaf cyfleus yn ardaloedd prysuraf Eryri.

App Parcio Eryri

Defnyddiwch faes parcio swyddogol ym mhentref Llanberis. Peidiwch a pharcio ar strydoedd ac o flaen rhesi o dai. Os yn cerdded Yr Wyddfa yn y nos, cadwch yn dawel wrth fynd heibio mannau preswyl.

Ar gyfer llwybrau’r Mwynwyr a Pyg, defnyddiwch faes parcio Pen y Pass neu’r gwasanaeth parcio a theithio o Nant Peris.

Maes Parcio Pen y Pass
System Talu ac Arddangos sydd yn weithredol ym Mhen y Pass dros y Gaeaf.

Gwasanaeth Sherpa’r Wyddfa

Maes Parcio a Theithio Nant Peris
Dan berchnogaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Gweld ar What 3 Words
Gweld ar Google Maps

Ar gyfer Llwybr Watkin, defnyddiwch faes parcio Pont Bethania yn Nant Gwynant.

Maes Parcio Pont Bethania, Nant Gwynant
Dan berchnogaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Gweld ar What 3 Words
Gweld ar Google Maps

Ar gyfer Llwybr Cwellyn, defnyddiwch faes parcio Llyn Cwellyn.

Maes Parcio Llyn Cwellyn
Dan berchnogaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Gweld ar What 3 Words
Gweld ar Google Maps

Ar gyfer Llwybr Rhyd Ddu, defnyddiwch y maes parcio ym mhentref Rhyd Ddu.

Maes Parcio Rhyd Ddu
Dan berchnogaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Gweld ar What 3 Words
Gweld ar Google Maps