Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Dringo copa fwyaf poblogaidd Eryri

Yr Wyddfa yw copa uchaf Eryri ac er fod sawl mynydd yn sefyll dros 3,000 troedfedd yn y Parc Cenedlaethol, nid oes un yn dod yn agos at boblogrwydd y mynydd enwog hwn.

Beth i’w ddisgwyl

Mae’r Wyddfa yn fynydd anodd i’w ddringo. Nid ar chwarae bach y dylid mentro i’r copa. Mae elfennau fel y tymhorau, eich lefel ffitrwydd, eich sgiliau mynydd, eich paratoadau cyn cychwyn a phoblogrwydd y mynydd i gyd yn cael effaith ar eich profiad o’r Wyddfa.

Ffitrwydd
Mae gofyn am lefel ffitrwydd uchel i ddringo’r Wyddfa. Dylai unrhyw un sy’n mentro i’r copa fod yn gyfforddus yn cerdded pellteroedd mawr yn ogystal â dringo llethrau serth a chreigiog.
Y Tywydd
Gall y tywydd chwarae rhan enfawr yn eich profiad o ddringo’r Wyddfa. Mae hi’n llawer oerach, gwlypach ac yn fwy gwyntog ar gopa’r Wyddfa. Mae paratoi ar gyfer yr amodau hyn yn hanfodol.
Amodau amrywiol
Mewn amodau gaeafol, mae’n amhosib cyrraedd y copa heb offer arbenigol megis cramponau neu phicell rew a chael y sgiliau i’w defnyddio.
Offer
Mae gwisgo esgidiau anaddas a diffyg ymchwil a pharatoi yn rhai o’r prif resymau pam fod teithiau i gopa’r Wyddfa yn gallu mynd o chwith.
Parcio
Yn ystod tymhorau’r gwanwyn a’r haf, mae meysydd parcio yn Llanberis, Pen y Pass, Nant Peris a Pont Bethania yn brysur iawn.
Sgiliau a Gwybodaeth
Dylech allu defnyddio map a chwmpawd yn hyderus cyn dringo’r Wyddfa.
Poblogrwydd
Mae dros 600,000 o bobl yn dringo’r Wyddfa bob blwyddyn ac mae’r copa yn gallu mynd yn brysur iawn yn ystod tymor yr haf.
Stone sign directing towards Llanberis and Snowdon Ranger paths
Yr Wyddfa: Dewis llwybr addas

Canllaw ar ddewis llwybr addas i gyrraedd copa’r Wyddfa.

Dewis llwybr addas

Sherpa'r Wyddfa bus at Pen y Pass on a bright, sunny day.
Cyrraedd Yr Wyddfa

Y ffordd orau a mwyaf effeithiol o gyrraedd Yr Wyddfa.

Cyrraedd Yr Wyddfa

Llyn Llydaw causeway streches over the lake on a srping day.
Yr Wyddfa: Ystyr enw mynydd mwyaf eiconig Cymru

Deall yr ystyr tu ôl i enw copa uchaf Cymru.

Ystyr enw Yr Wyddfa

Snowdonia National Park Warden writes the ground condition report for Snowdon on a whiteboard along the Miners' Track
Amodau Dan Draed
Adroddiadau rheolaidd ar amodau dan draed Yr Wyddfa
Amodau Dan Draed
Y Chwe Llwybr i’r Copa
There are six routes that lead to the summit of Yr Wyddfa (Snowdon). Always research the route before you start, making sure that you have adequate fitness levels for the climb ahead.
Paratoi i ddringo’r Wyddfa

Mae diffyg paratoi neu ddefnyddio offer anaddas yn un o’r prif resymau pam fod teithiau i fyny’r Wyddfa yn mynd o chwith. Cofiwch eich bod chi’n dringo mynydd sydd dros 3,000 troedfedd o uchder a bod gofyn gwisgo’n addas a chario’r offer cywir i gyrraedd y copa yn ddiogel.

Esgidiau cerdded
Gall tir anwastad arwain at anaf. Gwisgwch esgidiau cerdded addas gyda gwadn trwchus ac ochrau uchel.
Haenau gwrth-ddŵr
Gall y tywydd newid o fewn munudau ar yr Wyddfa. Gall cael eich dal mewn cawod law heb haenau gwrth-ddŵr fod yn beryglus iawn.
Haenau thermal
Gall y tymheredd ar gopa'r Wyddfa fod yn llawer oerach nag ar ddechrau'r llwybr. Cariwch haenau ychwanegol gyda chi bob amser.
Map a Chwmpawd
Cariwch fap a chwmpawd gyda chi, hyd yn oed os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gyfarwydd â'r llwybr. Dylech hefyd wybod sut i'w defnyddio.
Bwyd a Diod
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cario digon o fwyd a diod, yn enwedig mewn tywydd cynhesach.
Ffôn wedi'i wefru'n llawn
Gwnewch yn siŵr bod eich ffôn wedi'i wefru'n llawn cyn cychwyn ar eich taith ac osgoi ei ddefnyddio oni bai ei fod yn argyfwng.
Fflachlamp
Cariwch fflachlamp rhag ofn i chi gael eich dal allan yr awyr agored ar ôl iddi dywyllu.
Pecyn cymorth cyntaf bychan
Gall pecyn cymorth cyntaf fod yn ddefnyddiol i lanhau a gorchuddio unrhyw grafiadau neu glwyfau bach a helpu i drin pothelli.
Cwestiynau Cyffredin am Ddringo'r Wyddfa

Mae chwe phrif lwybr yn arwain at gopa’r Wyddfa. Mae’r rhain yn amrywio o rhwng 11km a 14.5km (taith lawn) a gallant gymryd unrhyw le rhwng 4 a 7 awr i’w cwblhau yn dibynnu ar lefel ffitrwydd, profiad a’r tywydd. Ymchwiliwch y llwybr cyn i chi ddechrau bob amser, gan wneud yn siŵr bod gennych chi lefelau ffitrwydd digonol ar gyfer y ddringfa o’ch blaen.

Mae dringo’r Wyddfa yn sicr yn heriol ac yn gofyn am lefel uchel o ffitrwydd. Ni ddylid cymryd mentro i’r copa yn ysgafn. Dylai unrhyw un sy’n mentro i’r copa fod yn gyfforddus yn cerdded yn bell ac yn dringo ar lethrau serth, anwastad a chreigiog. Gall cynllunio a pharatoi eich taith gerdded yn ofalus, penderfynu ar y llwybr gorau i siwtio eich gallu a gwneud yn siŵr eich bod yn mynd â’r cit a’r offer hanfodol gyda chi oll gyfrannu at eich profiad o’r Wyddfa.

Cofiwch hefyd fod dod yn ôl lawr o’r copa yn gallu bod yn anoddach na cherdded i’r copa ei hun.

Mae’n gallu bod yn syniad da i geisio llwybr haws cyn dringo’r Wyddfa. Mae llawer o lwybrau addas ar gael ar y wefan hon lle y gallwch brofi’ch lefel ffitrwydd.

Mae’n dibynnu ar ba un o’r chwe llwybr rydych chi am ei ddefnyddio i gyrraedd y copa. Mae maes parcio addas ar gychwyn pob llwybr. Fodd bynnag, mae meysydd parcio ar gyfer y llwybrau poblogaidd yn llewni’n gyflym yn ystod adegau prysur y gwanwyn ar haf.

Mae arwyddion mewn mannau lle mae llwybrau i’r copa yn croesi ond ni ddylech ddibynnu ar rhain i gyrraedd y copa. Bydd angen i chi ddod i adnabod y llwybr cyn i chi ddechrau ar eich taith. Mae cyfarwyddiadau ar y wefan hon y gallwch chi eu dilyn ar hyd y llwybr. Dylech hefyd wybod sut i ddefnyddio map a chwmpawd i gyfeirio ar y mynydd.

Na. Nid yw ‘trainers’ yn addas ar gyfer dringo’r Wyddfa. Dylech wisgo esgidiau cerdded pwrpasol. Mae gan yr esgidiau hyn wadnau trwchus i warchod sodlau eich traed ac i sicrhau gafael da dan draed. Mae ymylon uchel esgidiau cerdded yn cefnogi eich phêr sy’n lleihau’r risg o droi eich phêr ar hyd y daith.

Mae dringo’r Wyddfa yn gallu bod yn berryg ac mae angen i bob unigolyn gymryd cyfrifoldeb dros ddiogelwch eu hunain. Hyd yn oed gyda’r offer pwrpasol, mae llawer o beryglon sydd angen bod yn ymwybodol ohonynt. Un o’r prif beryglon yw’r tywydd. Gall tywydd ar y mynydd newid o fewn munudau. Cofiwch wirio’r tywydd cyn cychwyn eich taith a chadw llygaid craff am unrhyw newidiadau yn ystod eich taith. Os yw amodau’r tywydd yn mynd tu hwnt i’ch gallu, dylech droi’n ôl ar unwaith.

Yn ystod y gaeaf, gall rhan helaeth o gopa’r Wyddfa fod wedi ei orchuddio ag eira. Wrth i eira gywasgu, mae’n mynd yn hynod llithrig. Mae hi’n amhosib cyrraedd y copa heb offer mynydda arbenigol yn ystod yr amgylchiadau hyn.

Dros y gaeaf, bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cyhoeddi Adroddiad Amodau dan Draed dyddiol. Mae’r adroddiad hwn yn cynnig gwybodaeth ar elfennau fel y tywydd ar Yr Wyddfa yn ogystal â rhwystrau megis eira a rhew.

Dylech alw 999 a gofyn am yr heddlu ac yna’r wasanaeth Achub Mynydd. Byddant yn holi am eich:

  • Lleoliad
  • Enw, rhyw ac oed
  • Natur eich argyfwng neu anafiadau
  • Nifer o bobl sydd yn eich grŵp (os yn berthnasol)
  • Rhif ffôn symudol

Os oes gennych anghenion clyw neu lefaredd gallwch yrru neges destun i’r gwasanaethau brys ond bydd rhaid i chi gofrestru ymlaen llaw. Gyrrwch y gair ‘register’ i 999 a dilyn y cyfarwyddiadau.

Mae rhagor o wybodaeth am beth i’w wneud mewn argyfwng ar y mynydd ar wefan Adventure Smart.