Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Llwybr serth a chreigiog i gopa’r Wyddfa gan gychwyn o Ben y Pass

Mae Llwybr y Mwynwyr yn un o ddau lwybr sy’n cychwyn ym Mhen y Pass. Bydd y trac yn mynd â chi ar hyd glannau Llyn Teyrn, Llyn Llydaw a Llyn Glaslyn cyn esgyn yn serth i gwrdd â Llwybr Llanberis i’r copa.

Adeiladwyd Llwybr y Mwynwyr yn wreiddiol i wasanaethu Mwynglawdd Copr Britannia. Gellir gweld olion mwynglawdd ar hyd y llwybr.

Adroddiadau Amodau Dan Draed

Gwiriwch yr adroddiad amodau dan draed diweddaraf cyn eich ymweliad.

Amodau Dan Draed

Pam y llwybr hwn?

Mae cyrraedd copa’r Wyddfa yn dasg heriol. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn dosbarthu’r holl lwybrau i fyny’r Wyddfa fel llwybrau anodd a llafurus. Mae angen lefel dda o ffitrwydd, ac mae sgiliau cyfeiriannu yn hanfodol.

Mae trac y Mwynwyr yn llwybr poblogaidd sy’n cychwyn o Ben y Pass. Mae hanner olaf y llwybr yn esgyniad heriol a serth sy’n gofyn am ddringo craig rydd a sgri.

Yn wych ar gyfer:
Y Daith

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi categoreiddio’r llwybr hwn fel un Anodd/Llafurus. Dim ond ar gyfer cerddwyr  profiadol sydd â lefel dda o ffitrwydd y mae’n addas. Mae sgiliau cyfeiriannu yn hanfodol. Bydd y tir yn cynnwys bryniau serth a thir garw a gall gynnwys rhai darnau o sgramblo. Mae offer cerdded mynydd yn hanfodol, ac efallai y bydd angen offer arbenigol dan amodau’r gaeaf.

Dechrau / Diwedd
Maes Parcio Pen-y-Pass (SH 647 557)

Map Perthnasol
Arolwg Ordnans Explorer OL17 (Yr Wyddfa a Dyffryn Conwy)

Lawrlwytho PDF o’r daith
Lawrlwytho GPX o’r daith
Prynu Map

Gwiriwch yr adroddiad amodau dan draed diweddaraf cyn eich ymweliad.

Amodau Dan Draed

Cofiwch rhaid parcio mewn ardaloedd parcio dynodedig a pheidiwch byth â pharcio mewn llefydd sydd yn rhwystro mynediad i gaeau neu ardaloedd preswyl.

Ar gyfer Llwybr y Mwynwyr, gallwch naill ai barcio ym Maes Parcio Pen y Pass neu ddefnyddio’r gwasanaeth parcio a theithio o Nant Peris.

Maes parcio Pen y Pass
Parcio drwy ragarchebu lle yn unig.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth bws Sherpa’r Wyddfa i gyrraedd Pen y Pass.

Rhagarchebu lle parcio
Gwasanaeth Sherpa’r Wyddfa

Parcio a Theithio Nant Peris Park 
Eiddo Parc Cenedlaethol Eryri

View on What 3 Words
View on Google Maps

Mae gwasanaeth bws Sherpa’r Wyddfa yn ddewis gwych i gael mynediad i holl lwybrau’r Wyddfa.

Safle Bws Pen y Pass
Mae gwasanaethau bws S1, S2, S3, S4 ac S5 yn teithio i Ben y Pass. Mae’r bws yn stopio ym Maes Parcio Pen y Pass, sef man cychwyn Llwybr y Mwynwyr.

Gweld ar What 3 Words
Gweld ar Google Maps

Sherpa’r Wyddfa

Mae’r Wyddfa yn fynydd heriol i’w heicio. Ni ddylid mentro i’r copa ar hap. Gall ffactorau fel y tymhorau, lefel eich ffitrwydd, eich sgiliau mynydda, eich paratoadau ymlaen llaw, a phoblogrwydd y mynydd i gyd effeithio ar eich profiad o’r Wyddfa.

Dringo’r Wyddfa
Cyngor Ar Ddiogelwch

Mae teithiau cerdded a digwyddiadau elusennol ar yr Wyddfa yn ffordd boblogaidd o godi arian ar gyfer elusennau a sefydliadau amrywiol. Fodd bynnag, dylech bob amser gymryd gofal wrth gymryd rhan mewn digwyddiadau o’r fath. Nid yw dringo’r Wyddfa yn dasg hawdd.

Digwyddiadau Trefnedig

Gorsaf bŵer hydro-electrig Cwm Dyli

Wrth i chi gychwyn ar eich taith ar hyd Llwybr y Mwynwyr, efallai y sylwch ar bibell ddŵr yn ymestyn i lawr y dyffryn ar y chwith i chi. Mae’r bibell hon yn cyflenwi dŵr o Lyn Llydaw i orsaf bŵer hydro-electrig Cwm Dyli yn Nyffryn Gwynant. Dyma’r orsaf bŵer hynaf ym Mhrydain.

Adeiladwyd pwerdy Cwm Dyli yn wreiddiol i gyflenwi trydan ar gyfer rheilffordd drydan trwy Ddyffryn Gwynant. Bwriad y rheilffordd oedd cysylltu chwareli llechi a mwyngloddiau’r ardal, ond rhoddwyd y gorau i’r gwaith. Fodd bynnag, ym 1906, comisiynwyd yr orsaf bŵer i gyflenwi trydan i’r Grid Cenedlaethol ac mae wedi bod yn weithredol ers hynny.

Sarn Llyn Llydaw

Wrth i chi esgyn Llwybr y Mwynwyr, byddwch yn croesi’r sarn yn Llyn Llydaw. Cyn cael ei adeiladu ym 1853, roedd gweithiwyr y Mwynglawdd Copr Britannia yn defnyddio rafft i gludo ceffylau a wagenni yn llawn copr ar draws y llyn. Wrth wneud y gwaith adeiladu datgelwyd ceufad derw cynhanesyddol, 10 troedfedd wrth 2 droedfedd, sy’n dangos bod pobl wedi crwydro’r mynydd hwn ers miloedd o flynyddoedd.

Mwynglawdd Copr Britannia

Adeiladwyd Llwybr y Mwynwyr i wasanaethu Mwynglawdd Copr Britannia. Fodd bynnag, nid y trac oedd y llwybr a ddefnyddiwyd i wasanaethu’r pwll i ddechrau. Cyn i’r llwybr ddod i fodolaeth, byddai gweithiwyr y mwynglawdd yn llusgo copr i fyny llethrau dwyreiniol yr Wyddfa i’w dynnu gan geffyl a sled i lawr i Lyn Cwellyn. O Lyn Cwellyn, cludwyd y copr ar geffyl a chert i Gaernarfon.

Pan adeiladwyd y ffordd o Lanberis i Ben y Pass, roedd Llwybr y Mwynwyr yn ddewis mwy ymarferol i gludo’r copr o’r mwynglawdd.

Mae adfeilion Mwynglawdd Copr Britannia yn cynnwys y felin falu a rhai o farics y glowyr.

Bwlch y Saethau

Wrth edrych ar draws Llyn Glaslyn, i’r chwith o gopa’r Wyddfa, fe welwch Fwlch y Saethau. Arferai’r gweithiwyr o Feddgelert ddringo dros y bwlch hwn gyda cadwyni haearn a oedd wedi’u gosod ar y graig.

Yn ôl y chwedl, dyma lle y bu i’r Brenin Arthur gael ei daro gan saeth mewn brwydr.  Cariwyd ef at lan Llyn Llydaw, lle daeth cwch gyda thair morwyn a’i gludo trwy’r niwl i Afallon.

Llwybrau eraill i gopa'r Wyddfa
This site is registered on wpml.org as a development site.