Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Taith gerdded i odre cadwyn mynyddoedd y Rhinogydd

Bwlch Drws Ardudwy yw’r hiraf o ddwy daith gerdded yn yr ardal hon. Mae Coed Graigddu yn ddewis byrrach. Bydd y daith gylchol hon yn eich arwain trwy goedwig Graigddu tuag at Fwlch Drws Ardudwy — y bwlch rhwng Rhinog Fawr a Rhinog Fach.

Mae’r llwybr yn gyfle perffaith i brofi garwder cadwyn mynyddoedd y Rhinogydd.

Pam y llwybr hwn?

Dywedir yn aml fod cadwyn mynyddoedd y Rhinogydd yn un o’r gwir wylltir olaf yng Nghymru. Mae’r ardal greigiog hon sydd wedi’i gorchuddio â grug tua’r de o’r Parc Cenedlaethol yn Warchodfa Natur Genedlaethol ddynodedig ac mae’n gartref i doreth o rywogaethau pwysig a phrin.

Fel llwybr cymedrol, gall fod yn addas ar gyfer y rhai sy’n awyddus i gychwyn ar eu taith i rannau llai adnabyddus o’r Parc Cenedlaethol neu ar daith anturus gyda’r teulu.

Yn wych ar gyfer:

Ⓗ Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata Arolwg Ordnans AC0000825604. Mae defnydd o’r data yma’n amodol ar delerau ac amodau.

Y Daith

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi categoreiddio’r llwybr hwn fel llwybr cymedrol. Mae’n addas ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o brofiad cerdded cefn gwlad a lefel rhesymol o ffitrwydd. Bydd y tir yn cynnwys rhai llwybrau serth a bydd rhannau yn y cefn gwlad agored yn ddiwyneb. Mae esgidiau cerdded a dillad dal dŵr yn hanfodol.

Mae’r llwybr hwn yn mynd trwy Warchodfa Natur Genedlaethol y Rhinog. Nid oes unrhyw farcwyr ar y llwybr a gall fynd yn wlyb iawn dan draed. Bydd angen i chi gario map a gwisgo esgidiau cryf sy’n dal dŵr os ydych am ddilyn y llwybr hwn.

Dechrau/Diwedd
Maes Parcio Coed Graigddu

Map OS perthnasol
Arolwg Ordnans Exp OL18 (Harlech, Porthmadog a Bala)

Lawrlwytho PDF o’r daith
Lawrlwytho GPX o’r daith
Prynu Map

Cofiwch barcio mewn ardaloedd parcio dynodedig a pheidiwch byth â pharcio mewn llefydd sydd yn rhwystro mynediad i gaeau neu ardaloedd preswyl.

Maes Parcio am ddim

Gweld ar What 3 Words
Gweld ar Google Maps

Byddwch yn ddiogel a helpwch i warchod cefn gwlad trwy ddarllen y wybodaeth am ddiogelwch a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol y Rhinog

Bydd llwybr Bwlch Drws Ardudwy yn mynd â chi i Warchodfa Natur Genedlaethol y Rhinog – ardal sy’n gartref i lawer o gynefinoedd a rhywogaethau pwysig.

Mae’r rhostir, sy’n gorchuddio bron i 70% o’r warchodfa, wedi’i amlygu gan greigiau mynyddoedd y Rhinogydd, gan gynnwys Rhinog Fawr, Rhinog Fach, Y Llethr a Moel Ysgyfarnod i enwi ond ychydig.

Mae ardaloedd coediog y warchodfa yn cynnwys cymysgedd o goed ac yn darparu cynefinoedd ar gyfer gwahanol fwsoglau, llysiau’r afu, ffyngau, trychfilod, adar ac ystlumod.

Mae llawer o lynnoedd llai Eryri yn galw gwarchodfa’r Rhinog yn gartref iddynt, gan gynnwys Llyn Du a Llyn Cwmhosan.

Darganfyddwch lwybrau eraill yn Eryri