Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
MAES PARCIO PEN Y PASS: Gellir nawr ragarchebu lle parcio ym Mhen y Pass.

Taith gerdded drwy’r goedwig ar gyrion Gwarchodfa Natur Genedlaethol y Rhinog

Coedwig Graigddu yw’r byrraf o ddwy daith gerdded yn yr ardal hon. Bwlch Drws Ardudwy yw’r dewis arall hirach. Byddwch yn mynd heibio rhaeadr fechan ond prydferth Pistyll Gwyn a gweld golygfeydd godidog o dde Eryri ar eich ffordd.

Mae’r llwybr yn gyfle perffaith i ymweld a’r Rhinog, ardal sydd yn cael llai o ymwelwyr yn y Parc Cenedlaethol.

Taith y Mis Warden

Gya penwythnos gwyl y banc ychwanegol mis yma beth am fynd a’r teulu allan ar daith hamddenol yng nghoed Graigddu. Taith hamddenol gyda golygfeydd godidog o’r Rhiniogydd yw hon. Mae’r ardal yn draddodiadol yn weddol dawel o ran ymwelwyr felly dyma gyfle euraidd i ymweld a mwynhau rhyfeddodau De’r Parc.

Aiff y gylchdaith a chi heibio Pistyll Gwyn, pistyll trawiadol sydd dafliad carreg oddi ar y llwybr. Cofiwch baratoi ar gyfer y daith o flaen llaw drwy lawr lwytho neu brintio map er mwyn dilyn y llwybr i gerdded. Mwynhewch!

Pam y llwybr hwn?

Dywedir yn aml fod cadwyn mynyddoedd y Rhinogydd yn un o’r gwir wylltiroedd olaf yng Nghymru. Mae’r ardal greigiog hon sydd wedi’i gorchuddio â grug tua’r de o’r Parc Cenedlaethol yn Warchodfa Natur Genedlaethol ddynodedig ac mae’n gartref i doreth o rywogaethau pwysig a phrin.

Fel llwybr hamddenol, gall fod yn addas ar gyfer y rhai sy’n awyddus i gychwyn ar eu taith i rannau llai adnabyddus o’r Parc Cenedlaethol neu ar daith anturus gyda’r teulu.

Yn wych ar gyfer:
Y Daith

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi categoreiddio’r llwybr hwn fel llwybr hamddenol. Mae’n addas ar gyfer pobl â lefel rhesymol/cymedrol o ffitrwydd. Gall y tir gynnwys llwybrau gwledig heb wyneb a thir bryniog. Argymhellir esgidiau cerdded a dillad  dal dŵr.

Dechrau/Diwedd
Maes parcio Coed Graigddu

Map Perthnasol
Arolwg Ordnans Explorer OL18 (Harlech, Porthmadog & Bala)

Lawrlwytho PDF o’r daith
Lawrlwytho GPX o’r daith
Prynu Map

Cofiwch rhaid parcio mewn ardaloedd parcio dynodedig a pheidiwch byth â pharcio mewn llefydd sydd yn rhwystro mynediad i gaeau neu ardaloedd preswyl.

Parcio am ddim ger Coed Graigddu 

Gweld ar What 3 Words
Gweld ar Google Maps

Byddwch yn ddiogel a helpwch i warchod cefn gwlad trwy ddarllen y wybodaeth am ddiogelwch a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Diogelwch
Cod Cefn Gwlad

Gwarchodfa Natur Genedlaethol y Rhinog

Bydd llwybr Coedwig Graigddu yn mynd â chi i gyrion Gwarchodfa Natur Genedlaethol y Rhinog – ardal sy’n gartref i lawer o gynefinoedd a rhywogaethau pwysig.

Mae’r rhostir, sy’n gorchuddio bron i 70% o’r warchodfa, wedi’i atalnodi gan frigiadau creigiog mynyddoedd y Rhinogydd, gan gynnwys Rhinog Fawr, Rhinog Fach, Y Llethr a Moel Ysgyfarnod i enwi ond ychydig.

Mae ardaloedd coediog y warchodfa yn cynnwys cymysgedd o goed ac yn darparu cynefinoedd ar gyfer gwahanol fwsoglau, llysiau’r afu, ffyngau, trychfilod, adar ac ystlumod.

Mae llawer o lynnoedd llai Eryri yn galw gwarchodfa’r Rhinog yn gartref iddynt, gan gynnwys Llyn Du a Llyn Cwmhosan.

Darganfyddwch lwybrau eraill yn y Parc Cenedlaethol
This site is registered on wpml.org as a development site.