Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Taith fer ond heriol sydd yn cysylltu Pen y Gwryd â Phen y Pass

Mae Pen y Gwryd yn fwlch ar odre deheuol yr Wyddfa sy’n arwain i lawr tuag at Nant Gwynant. Dyma lle mae bryniau aruthrol yr Wyddfa yn disgyn yn ddramatig i’r dyffryn islaw, ac mae ffyrdd troellog yn ymdroelli drwy’r clogwyni creigiog.

Pam y llwybr hwn?

Llwybr mynediad agored a grëwyd yn benodol i gysylltu Pen y Pass a’r meysydd parcio ym Mhen y Gwryd. Mae defnyddio’r llwybr 1km hwn yn llawer mwy diogel na cherdded ar hyd yr A4086, gan ei wneud yn opsiwn da os ydych yn cerdded i fyny’r Wyddfa o feysydd parcio Pen y Gwryd.

Gall hefyd fod yn opsiwn gwych i’r rhai sy’n chwilio am daith gerdded heriol ond byr yn ardal yr Wyddfa.

Adroddiadau Amodau Dan Draed

Mae adroddiadau amodau dan draed Yr Wyddfa nawr ar gael ar wefan Yr Wyddfa Fyw

Gwefan Yr Wyddfa Fyw

Ⓗ Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata Arolwg Ordnans AC0000825604. Mae defnydd o’r data yma’n amodol ar delerau ac amodau.

Y Daith

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi categoreiddio’r llwybr hwn fel llwybr anodd/llafurus ac felly dim ond yn addas ar gyfer cerddwyr profiadol sydd â lefel dda o ffitrwydd.  Mae sgiliau ar gyfer cyfeiriannu’r daith yn hanfodol. Bydd y tir yn cynnwys bryniau serth a thir garw. Gall hefyd gynnwys rhai rhannau o sgramblo. Mae offer cerdded mynydda llawn yn hanfodol. Mae’n bosib y bydd angen offer arbenigol dan amodau’r gaeaf.

Dechrau
Pen y Gwryd oddi ar yr A498 (SH659556)

Diwedd
Maes parcio Pen y Pass, oddi ar yr A4086 (SH647557)

Map OS Perthnasol
OS Explorer OL17 (Yr Wyddfa a Dyffryn Conwy)

Lawrlwytho PDF o’r daith
Lawrlwytho GPX o’r daith
Prynu Map

Cofiwch rhaid parcio mewn ardaloedd parcio dynodedig a pheidiwch byth â pharcio mewn llefydd sydd yn rhwystro mynediad i gaeau neu ardaloedd preswyl.

Cilfan dynodedig ger Pen y Gwryd (Talu ac arddangos)

Gweld ar What 3 Words
Gweld ar Google Maps

Mae adroddiadau amodau dan draed Yr Wyddfa nawr ar gael ar wefan Yr Wyddfa Fyw

 

Gwefan Yr Wyddfa Fyw

Byddwch yn ddiogel a helpwch i warchod cefn gwlad trwy ddarllen y wybodaeth am ddiogelwch a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Diogelwch
Cod Cefn Gwlad

Gwesty Pen y Gwryd

Saif Gwesty Pen y Gwryd ar ben y bwlch ac mae’n enwog am fod y gwesty lle mae mynyddwyr yn aros pan y maent wedi dod i Eryri i gymryd rhan mewn hyfforddiant.

Ymysg y mynyddwyr mwyaf nodedig i aros yn y gwesty mae’r rhai fu’n rhan o daith lwyddiannus gyntaf Everest ym 1953. Mae llofnodion y tîm i’w gweld ar nenfwd ystafell fwyta’r gwesty, gan gynnwys Syr Edmund Hillary a Tenzing Norgay.

Mae Gwesty Pen y Gwryd, yn wreiddiol yn ffermdy sydd yn dyddio’n ôl i 1811, yn parhau i groesawu llawer o fynyddwyr i’r ardal. Mae ei waliau wedi’u haddurno â lluniau a pethau cofiadwy o’i chysylltiadau mynydda, sy’n golygu ei bod bron yn amgueddfa o hanes helaeth o fynydda  Eryri.

Pen y Pass

Mae Pen y Pass yn golygu ‘pen y bwlch’ neu ‘ddiwedd y bwlch’ a dyma bwynt uchaf Bwlch Llanberis, sy’n rhedeg rhwng cadwyni mynyddoedd y Glyder a’r Wyddfa.

Mae dau o’r chwe phrif lwybr i gopa’r Wyddfa yn cychwyn ym Mhen y Pass, sy’n golygu ei bod yn un o ardaloedd mwyaf poblogaidd y Parc Cenedlaethol.

Adeiladwyd Bwlch Llanberis yn y 1830au i ganiatáu cludo mwyn o fwyngloddiau’r Wyddfa i Lanberis. Byddai gweithiwyr y mwynglawdd yn cario’r mwyn i lawr Llwybr y Mwynwyr i Ben y Pass, ac yna byddai’n cael ei gludo i Lanberis.

Llwybrau i gopa'r Wyddfa